Oznamovací povinnost soudců podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, splnili všichni soudci České republiky, některým však předseda Nejvyššího soudu udělil výtku za příliš opožděná podání

Od 1. září 2017 je Nejvyšší soud v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců České republiky a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních.
Vstupní oznámení má vždy stanovit referenční rámec, tzv. bod „nula“, pro umožnění budoucí co nejpřesnější kontroly případného nesouladu výše příjmů s majetkem a majetkovými výhodami nabytými v průběhu výkonu funkce soudce. Soudci, kteří byli ve výkonu funkce ke dni 1. září 2017 nebo ti, kteří zahájili výkon funkce v měsíci září 2017, učinili místo vstupního oznámení tzv. mimořádné oznámení podle čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., které podávali ve lhůtě od 1. října 2017 do 30. listopadu 2017.

Z celkového počtu 3 061 soudců, evidovaných k 1. září 2017, se zákonná povinnost podat toto mimořádné oznámení vztahovala na 3 050 soudců, kteří byli Ministerstvem spravedlnosti zapsáni do Centrálního registru oznámení. Oznamovací povinnost nevznikla u 11 soudců, kteří byli dočasně zproštěni výkonu funkce na základě ustanovení § 99 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Všechna požadovaná oznámení podle čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. byla soudci podána. Dva soudci zemřeli před uplynutím lhůty pro podání oznámení. U tří soudců bylo vyhověno žádosti o prodloužení lhůty pro podání oznámení ze zdravotních důvodů. Dvacet čtyři soudců pak podalo oznámení po zákonem stanovené lhůtě, tj. po 30. listopadu 2017. U těchto soudců, kteří nepodali oznámení včas, zvažoval předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. v každém individuálním případě možnost udělení výtky. Zohlednil přitom především zdravotní důvody, které některým soudcům znemožnily splnit jejich povinnost v požadovaném termínu, a dále skutečnost, že se jednalo o historicky první podávaná oznámení, přičemž o zápisu do Centrálního registru oznámení byli soudci vyrozuměni až v polovině listopadu 2017. Všichni tito soudci byli současně předsedou Nejvyššího soudu upozorněni na potřebu plnit svoji zákonnou oznamovací povinnost v předepsané lhůtě, neboť porušení této povinnosti zásadně naplňuje znaky kárného provinění. Mezi soudci, jež podali oznámení po zákonné lhůtě, bylo devět soudců, kteří již ukončili výkon funkce.

Výtka podle § 88a, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, byla nakonec předsedou Nejvyššího soudu udělena šesti soudcům, a to za nesplnění povinnosti podat oznámení podle čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. v zákonem stanovené lhůtě.

Soudci mají povinnost periodicky ve lhůtách daných § 12 zákona o střetu zájmů podávat oznámení na Nejvyšší soud. Aktuálně je ve lhůtě nejpozději do 30. června 2018 podáváno oznámení podle čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. zahrnující informace o peněžitých příjmech, jiných majetkových výhodách a darech přijatých soudcem v období od 1. září 2017 do 31. prosince 2017. Veškeré informace, které by měly soudcům pomoci tuto zákonnou povinnost splnit, jsou dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz v sekci „O Nejvyšším soudu“ a její složce „Evidence podle zákona o střetu zájmů“.


Ing. Ivana Zámečníková
vedoucí oddělení střetu zájmů Nejvyššího soudu