Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal zhodnotil v Lucemburku dosavadní spolupráci českých soudů a Soudního dvora Evropské unie

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se v pondělí 12. 3. 2018 zúčastnil jednání předsedů Nejvyšších soudů Evropské unie a Soudního dvora Evropské unie, kde společně se soudkyní lucemburského soudu Silvou de Lapuertou vystoupil s příspěvkem na téma „Předběžné otázky k Soudnímu dvoru Evropské unie“.
Předseda Pavel Šámal nejprve shrnul přístup českých soudů k možnosti a povinnosti předložení předběžných otázek k Soudnímu dvoru ve světle článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie, představil praxi českých soudů od roku 2004 do současnosti z hlediska počtu předkládacích usnesení a struktury referujících soudů a přiblížil některé nejzajímavější předběžné otázky, které měly nejen význam pro následné rozhodnutí vnitrostátního soudce při aplikaci unijního práva, ale měly význam z hlediska vývoje unijního práva obecně.

„Desítky let trvající kooperace mezi Soudním dvorem Evropské unie a vnitrostátními soudy na půdorysu rozhodování o předběžných otázkách ve smyslu čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie je silným důkazem potřebnosti a užitečnosti vzájemného dialogu mezi všemi soudními orgány aplikujícími unijní právo. Jsem proto potěšen, že mimo této procesní formy spolupráce se máme možnost setkat i dnes na tomto fóru. Budování vzájemných vztahů, úzkých osobních a přátelských vazeb napomáhá šíření evropské myšlenky a účinnému výkonu spravedlnosti ve všech státech Evropské unie“, zdůraznil předseda Nejvyššího soudu.

Jednání předsedů Nejvyšších soudů a Soudního dvora se vedle tématu předběžných otázek věnovalo Listinně základních práv Evropské unie a nově vzniklé Soudní síti Evropské unie, která má být podle předsedy Soudního dvora Koena Lenaertse platformou pro širší spolupráci evropských soudů.

Je pro mě ctí a potěšením, že sdílíme stejné přesvědčení a důvěru v další směřování spolupráce mezi našimi soudy a rád bych vyslovil poděkování za veškerou pomoc, kterou Soudní dvůr i všechny Vaše soudy nezanedbatelnou mírou přispívají ke zkvalitňování judikaturní činnosti na vnitrostátní úrovni ve všech členských státech Evropské unie“, řekl Pavel Šámal.

Soudní dvůr předsedy nejvyšších soudů také informoval o potřebě změnit dosavadní praxi, kdy se v jeho rozhodnutích používají jména fyzických osob, v jejichž věcech je předkládací usnesení národním soudem poskytnuto, a to zejména v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Předsedové nejvyšších soudů členských států Evropské unie na jedné straně a soudci Soudního dvora na straně druhé vyjádřili, že probíhající jednání je neocenitelným přínosem pro účinnou aplikaci unijního práva, a to při zachování vysoké kvality soudního rozhodování v evropském prostoru.


Mgr. Aleš Pavel,
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
14. 3. 2018