Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy jednal s místopředsedou Státní rady Egypta Mohamedem Am Ismailem

Petr Angyalossy jednal v úterý 23. listopadu 2021 s Mohamedem Am Ismailem mimo jiné o etickém kodexu soudce, kárných řízeních se soudci a o činnosti soudů v době koronavirové pandemie. Předseda Nejvyššího soudu v té souvislosti znovu konstatoval, že „České soudy prozatím zvládají komplikace, které jim přinesla pandemie onemocnění Covid-19. Tato mimořádná událost se prozatím na kvalitě a efektivitě české justice nijak negativně neprojevila“. Petr Angyalossy seznámil místopředsedu Státní rady Egypta i s rozhodnutím velkého senátu trestního kolegia k problematice krádeží spáchaných recidivisty v čase pandemie, tedy mimořádné události ohrožující životy nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

Státní rada Egypta, Conseil d’ Etat, představuje celou soudní soustavu správních soudů v Egyptě. Egypt patří s téměř 100 miliony obyvateli mezi nejlidnatější státy světa (16. místo). V některých zemích se pod pojmem Státní rada rozumí pouze Nejvyšší správní soud, ale v Egyptě se tento pojem používá i šířeji pro celou soustavu. Systém správního soudnictví je tam převzat z francouzské právní tradice a funguje souběžně se soustavou obecných soudů. Podle článku 190 ústavy z roku 2014 je Státní rada nezávislým soudním orgánem, která má výlučnou pravomoc rozhodovat ve správních sporech, disciplinárních věcech a odvoláních proti uvedeným rozhodnutím. Je rovněž příslušná přezkoumávat a podávat návrhy zákonů a usnesení legislativní povahy a přezkoumávat návrhy smluv, jejichž stranou je stát nebo jakýkoli veřejnoprávní subjekt.

Mohamed Am Ismail pobývá v České republice jako host Nejvyššího správního soudu, který mu organizuje jeho program.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
23. listopadu 2021