Příznivé ohlasy na konferenci Závaznost soudních rozhodnutí

Přesně před týdnem skončila třídenní konference pořádaná Nejvyšším soudem za podpory Rady Evropy a Ministerstva spravedlnosti ČR k tématu Závaznost soudních rozhodnutí. Do Brna teď směřují mnozí z účastníků své poděkování a také otázky, jak budou dále závěry konference prezentovány. Nejvyšší soud i nadále provozuje speciální webové stránky konference http://conference2017.supremecourt.cz , které průběžně doplňuje. Objevila se na nich už fotogalerie, brzy zde budou umístěny videozáznamy všech příspěvků.
Z ohlasů, které k Nejvyššímu soudu postupně přicházejí:

„Chci poděkovat panu předsedovi Nejvyššího soudu profesoru Šámalovi za to, že se mu podařilo shromáždit předsedy nejvyšších soudů, ústavních soudů, vědce, zástupce jak oblasti lidsko-právní, tak i zástupce, kteří se zaobírají evropským právem a kteří společně usilují o sjednocení práva v Evropě.“ – Koen Lenaetrs, předseda Soudního dvora EU

„České veřejné mínění bývá většinou poněkud skeptické k roli, kterou můžeme hrát v Unii, vnímá naší zemi spíš jako objekt regulace, která se děje jinde. Tato konference je jednoznačným důkazem, že to tak není. Nejvyšší soud ČR uspořádáním této konference prokázal, že dokážeme být nejen v centru dění, ale spoluurčovat témata, která jsou pro EU zásadní, která jsou debatovaná, abychom dokázali ostatní přesvědčovat o našich argumentech.“ - Jan Passer, soudce Soudního dvora Evropské unie

„Osobně jsem navštívil celou řadu odborných konferencí a musím říci, že Závaznost soudních rozhodnutí byla jednou z nejlépe připravených akcí jak po stránce tématu, hostů i organizace. Přitom ještě patnácti lety by pořádání takové akce bylo v České republice velmi těžko představitelné. Organizátorům proto patří mé poděkování.“ - Robert Pelikán, ministr spravedlnosti

„Výborně organizačně zvládnutá i obsahově naplněná konference, která přilákala zvučná jména a vynikající řečníky. Vidím v letošní akci návaznost na konferenci, Nejvyšším soudem spolu s Radou Evropy pořádanou na tomtéž místě v roce 1997, tehdy na téma vztahu ústavních a nejvyšších soudů, které v některých příspěvcích oprávněně rezonovalo i nyní. Byla to skvělá příležitost utřídit si myšlenky na otázku závaznosti rozhodnutí vydaných vnitrostátními a evropskými soudy, jež je součástí plodného dialogu mezi nimi sloužícího v konečném důsledku ochraně základních práv jednotlivců.“ - Vít Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

"Brněnská konference Nejvyššího soudu k závaznosti soudních rozhodnutí byla plánovaná jako jeden z vrcholů českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, a všechna očekávání bezezbytku naplnila. Nabídla jedinečnou příležitost k výměně názoru mezi nejvyššími představiteli soudnictví v členských státech, akademickou obci, jakož i předsedy obou hlavních soudu evropského právního prostoru - Evropským soudem pro lidská práva a Soudním dvorem EU. V praxi tak byl učiněn významný krok k naplňování myšlenky transparentního dialogu mezi vnitrostatními a evropskými soudy, jenž je třeba dále podporovat a rozvíjet. Jak trefně poznamenal předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, vnitrostátní a evropské soudnictví by tak v ideálním případě mělo být funkčně a organicky propojeno, stejně jako vnitřní a vnější prostor ve skvostu funkcionalistické architektury, slavné brněnské vile Tugendhat." – Emil Ruffer, velvyslanec ČR při Radě Evropy

Právě nutný a nanejvýš žádoucí dialog mezi soudy jako protipól občasného pnutí mezi soudy různých instancí byl hlavním vzkazem, který konference vyslala směrem k veřejnosti. Judikatura nesmí být chápána jako direktivní nařízení, ale je třeba na jejím formování spolupracovat napříč celou soudní soustavou, zaznělo opakovaně z úst řady diskutujících.

Konference se uskutečnila za podpory Rady Evropy a Ministerstva spravedlnosti ČR, Nejvyšší soud aktuálně připravuje k vydání také sborník všech příspěvků.Mgr. Petr Tomíček,
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
Brno, 28. 6. 2017