Soudce Nejvyššího soudu pravděpodobně posílí dva uznávaní státní zástupci

Nejvyšší soud zahajuje u dvou vybraných státních zástupců JUDr. Radka Doležela a JUDr. Petra Škvaina, Ph.D., plně v souladu s Pravidly pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu, proces jmenování soudcem a přidělení k výkonu funkce soudce u Nejvyššího soudu.
JUDr. Radek Doležel pracuje nyní jako státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v Brně (NSZ), zároveň je na NSZ ředitelem odboru mimořádných opravných prostředků. Je členem Legislativní rady vlády, zkušenosti má i z nižšího stupně státních zastupitelství. V minulosti už také působil u Nejvyššího soudu jako asistent soudce trestního kolegia.

JUDr. Petr Škvain, Ph.D., je státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze, je odborným asistentem na katedře trestního práva Západočeské univerzity v Plzni, v minulosti byl taktéž advokátem.

Podle předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Františka Púryho, Ph.D., oba kandidáti splňují veškeré podmínky stanovené v Pravidlech pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu. Proto v případě obou navrhl předsedovi soudu prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D., aby zahájil proces jmenování soudcem.

JUDr. Radek Doležel a JUDr. Petr Škvain, Ph.D., jsou si vědomi náročného postupu, který předpokládají výše zmiňovaná Pravidla, tedy i případného neúspěchu. Na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu ve středu 19. září 2018 oba veřejně prezentovali před přítomnými soudci Nejvyššího soudu své vize. A to například, pro kterou odbornost a specializaci by byli podle vlastního přesvědčení trestnímu kolegiu nejvíce prospěšní nebo jak si představují svůj další odborný a kariérní růst. Přítomní soudci trestního kolegia pak jednomyslně odhlasovali, aby proces vedoucí ke jmenování obou státních zástupců soudci Nejvyššího soudu řádně pokračoval, neboť tito státní zástupci jsou vhodnými kandidáty. Jednání trestního kolegia se zúčastnili také všichni členové soudcovské rady Nejvyššího soudu a jako host náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc.

Vedení Nejvyššího soudu dlouhodobě postrádá kariérní řád soudců a pravidla pro jejich jmenování začleněná do zákona o soudech a soudcích. Proto se rozhodlo sestavit Pravidla vlastní. Inspirovalo se při jejich vzniku mj. v ostatních členských zemích Evropské unie. Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., zmiňuje závěry studie, kterou přímo na dané téma vytvořilo oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu: „Z 25 analyzovaných evropských států jen Bulharsko, Rumunsko, Řecko a Belgie neumožňují při obsazování nejvyššího soudu činit výběr z řad státních zástupců, advokátů, akademiků a dalších profesí. Naopak ve Švýcarsku, Švédsku, Nizozemsku, Dánsku, Norsku, Finsku, Estonsku nebo Litvě zdůrazňují potřebu zastoupení tzv. nesoudců při rozhodování nejvyšších soudů.

Přesné znění Pravidel pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu je veřejně dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu, nebo je naleznete zde. Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., dále poukazuje na to, že se v těchto Pravidlech vysvětluje především potřeba větší názorové plurality a otevřenosti Nejvyššího soudu, k čemuž by měli soudci jmenovaní z jiných právnických profesí přispět.

Proces jmenování soudcem, zahájený Nejvyšším soudem v případě dvou vysoce kvalitních státních zástupců, vítá i nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman: „Považuji justici za jeden celek, do kterého řadím vedle soudů i státní zastupitelství. Jedno bez druhého nemůže fungovat. Proto považuji za velice dobré, abychom také navzájem znali svoji práci – soudce znal práci státního zástupce a naopak. A pak už je logickým vyústěním, že státní zástupce půjde působit na soud, popřípadě soudce půjde na určité období působit na státní zastupitelství. Přispěje to nejen k rozšíření obzorů, ale také ke vzájemné úctě mezi profesemi. Jsou země, kde je tento model běžný, například Německo, Francie, ale i další země, a podle mého mínění to vede k větší profesionalitě a také možná k menšímu formalismu v právu. Proto tuto změnu vítám a jsem rád, že dva velmi schopní, zkušení státní zástupci jdou na Nejvyšší soud.“

Pokud JUDr. Radek Doležel a JUDr. Petr Škvain, Ph.D., celý proces jmenování soudcem Nejvyššího soudu úspěšně završí, pak by mohl předseda Nejvyššího soudu jejich jmenování navrhnout Ministerstvu spravedlnosti už v příštím roce.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
19. 9. 2018