Spor, ve kterém se poslanec Miroslav Kalousek domáhá omluvy po předsedovi vlády Andreji Babišovi, bude dále předmětem soudního řízení

Senát civilního kolegia Nejvyššího soudu se soudkyní zpravodajkou JUDr. Martinou Vršanskou, jemuž předsedal JUDr. Petr Vojtek, 15. dubna 2020 rozhodl, že řízení, které postupně zastavily Okresní soud pro Prahu-západ i odvolací Krajský soud v Praze z důvodu poslanecké indemity, by mělo před soudem i nadále pokračovat. Nejvyšší soud tedy změnil napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak, že se mění původní usnesení prvoinstančního okresního soudu o zastavení soudního řízení a předmětné řízení se nezastavuje.
Oba nižší soudy na rozdíl od právního názoru Nejvyššího soudu shodně konstatovaly, že spor je způsobilý rozhodnout mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a soudům o něm naopak rozhodovat nepřísluší. Nejvyšší soud je však toho názoru, že projev poslance směřující vůči jinému poslanci na půdě Poslanecké sněmovny může vyvolat nejen následky disciplinární, spočívající v projednání věci a případném uložení sankce disciplinární komisí Poslanecké sněmovny, ale při zásahu do osobnostních práv může vyvolat také následky soukromoprávní, tedy založit oprávnění dotčené osoby domáhat se, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek, případně aby jí bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění.

Nejvyšší soud konstatoval, že pravomoc soudů k projednání sporů na ochranu osobnosti poslance, do níž bylo neoprávněně zasaženo projevem jiného poslance v Poslanecké sněmovně, není zvláštním zákonem vyloučena, proto je soud v této věci pravomocný, a nejsou splněny podmínky pro zastavení řízení s postoupením věci mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Ve sporu tak bude znovu rozhodovat Okresní soud pro Prahu-západ. Pro úplnost je třeba připomenout, že poslanec a mj. také bývalý náměstek ministra obrany Miroslav Kalousek podal žalobu kvůli výrokům premiéra Andreje Babiše, který dne 11. července 2018 při schůzi Poslanecké sněmovny o něm uvedl, že „rozkrádal Ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky“. Miroslav Kalousek za to požaduje na některé z budoucích schůzí Poslanecké sněmovny s odkazem na ochranu své osobnosti od premiéra veřejnou omluvu.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
30. 4. 2020

Pozn.: Usnesení ve věci sp. zn. 25 Cdo 2386/2019Nejvyšší soud veřejně vyhlásil dne 30. dubna 2020 na elektronické úřední desce a úřední desce v budově soudu. Vyvěšeno takto bude po dobu 15 dnů.