Rozhodnutí OOK - vracení soudních poplatků nebo přeplatků na soudním poplatku

Datum: 04/09/2015

Vykonatelné usnesení soudu, kterým bylo státu (České republice) uloženo vrátit poplatníku soudní poplatek nebo přeplatek na soudním poplatku, je způsobilým titulem pro výkon rozhodnutí nebo exekuci. V řízení o výkon rozhodnutí nebo v exekučním řízení vedeném podle takového titulu vystupuje za stát (Českou republiku) Ministerstvo financí.
(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1774/2013)

Zákon sice ukládá soudu povinnost vrátit (ve stanovených případech) soudní poplatek nebo přeplatek na soudním poplatku, neupravuje však postup pro případ, že soud (jako orgán příslušný ve věcech soudních poplatků) v rozporu s vykonatelným usnesením nevrátí ve stanovené lhůtě soudní poplatek (přeplatek na soudním poplatku) tomu, komu mělo být (podle vykonatelného usnesení) plněno. Uvedené ovšem nelze chápat tak, že by nebylo možné vymáhat v exekuci (soudním výkonu rozhodnutí) vrácení soudního poplatku nebo přeplatku na soudním poplatku, bylo-li to stanoveno vykonatelným usnesením soudu a nebyla-li povinnost splněna dobrovolně.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Principem právního státu je mimo jiné rovnost všech subjektů před zákonem, a že takovým subjektem musí být i stát samotný. Bylo-li proto státu (jeho orgánu, který je organizační složkou státu) uloženo, byť orgánem veřejné moci, aby poskytl (vrátil) oprávněné osobě (účastníku řízení) peněžitou částku, bylo by v rozporu s uvedeným principem, kdyby orgán veřejné moci posléze prohlásil povinnost státu za nevymahatelnou (neexistující).

V projednávané exekuční věci oprávněný označil v návrhu na nařízení exekuce za povinnou Českou republiku s tím, že za ni v řízení vystupuje Obvodní soud pro Prahu 6 jako organizační složka státu, která rozhodla o vrácení přeplatku na soudním poplatku oprávněnému a která přeplatek na soudním poplatku dosud nevrátila.

V případě, že soudní poplatek nebo přeplatek na soudním poplatku nevrátí "dobrovolně" orgán příslušný ve věcech soudních poplatků, který o tom rozhodl, a že se proto oprávněný domáhá k vymožení vrácení soudního poplatku nebo přeplatku na soudním poplatku proti státu (České republice) nařízení soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, vystupuje v řízení o soudní výkon rozhodnutí nebo v exekučním řízení za stát (Českou republiku) Ministerstvo financí jako organizační složka, která je k tomu příslušná zejména z důvodu dispozice s prostředky státního rozpočtu a správy státních finančních pasiv,

Z uvedeného vyplývá, že povinnost uloženou státu (České republice) vrátit soudní poplatek nebo přeplatek na soudním poplatku, která nebyla dobrovolně splněna, je možné vymáhat cestou soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, i když se jedná o povinnost, kterou stát (prostřednictvím svých orgánů veřejné moci) uložil "vrchnostensky" sám sobě, a i když zákon výslovně postup v takovém případě neupravuje. V řízení o výkon rozhodnutí nebo v exekučním řízení za stát (Českou republiku) vystupuje - protože jde o vrácení plnění, které bylo příjmem státního rozpočtu, a státní finanční pasivum - jako příslušná organizační složka státu Ministerstvo financí, které je (jako jediná z organizačních složek státu) také způsobilé z majetku státu vždy uspokojit věřitele.