Zpráva Evropské komise o soudních systémech

Datum: 03/11/2015

V pondělí 9. března 2015 oznámila komisařka pro oblast spravedlnosti, spotřebitele a rovnosti žen a mužů Věra Jourová zveřejnění zprávy EU Justice Scoreboard, která poskytuje přehled o stavu kvality, účinnosti a nezávislosti soudních systémů členských států Evropské unie a zároveň je nástrojem podpory efektivního fungování justice v rámci Unie.
Srovnání týkající se pouze sporů v civilní oblasti je založeno zejména na údajích získaných Komisí pro efektivitu justice Rady Evropy (CEPEJ) a dalšími mezinárodními organizacemi. Evropská komise předpokládá zveřejňovat přehled srovnání o fungování soudnictví zemí Evropské unie pravidelně v ročních cyklech, přičemž z přiloženého dokumentu jsou patrná data z let 2010, 2012 a 2013.

V roce 2013 ustavila Evropská komise skupinu kontaktních osob za národní soudní systémy, které připravují podklady pro zmíněnou aktivitu Komise a jako zástupci členských států podávají pravidelné zprávy o vývoji soudního systému a jeho účinnosti v mnoha oblastech, mezi které patří např. komunikace soudů s médii, fungování alternativních mechanismů řešení sporů, řešení sporů týkajících se ochrany spotřebitele atd. Za Českou republiku se jednání pravidelně účastní zástupce Ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího soudu.

Z nejpodstatnějších závěrů přiložené zprávy vyplývá, že v roce 2013 oproti rokům 2010 a 2012 vzrostl počet sporných i nesporných řízení u českých soudů. Co se týká délky soudních řízení u soudů prvních stupňů v občanskoprávních, obchodních a správních věcech, došlo v České republice ke snížení délky řízení a společně s Litvou, Rakouskem a Dánskem patří česká justice k nejrychlejším v Evropě.

Justice Scoreboard 2015


Mgr. Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu