Zpráva ze setkání místopředsedů

Dne 30. 10. 2018 se ve velké zasedací místnosti Nejvyššího soudu konalo další setkání místopředsedů krajských a vrchních soudů. S přihlédnutím k hlavnímu probíranému tématu – materiálu sloužícímu jako podklad pro rekodifikaci civilního procesu – je nutno též vyzdvihnout přítomnost zástupců Ministerstva spravedlnosti. Vedlejšími tématy byly otázky spojené s elektronizací justice, metodikou odškodňování nemajetkové újmy na zdraví a současné problémy rodinněprávních sporů.
Zástupci Nejvyššího soudu (zejména místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, a dále JUDr. Petr Šuk a JUDr. Zdeněk Krčmář) se vůči materiálu představujícímu výsledek činnosti pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ohledně rekodifikace civilního procesu zřetelně vymezili. Navrhovaná proměna civilního procesu není v souladu se společenskými potřebami, ani s názory právní (nejen justiční) praxe. Je zaměřený do minulosti, tematicky velmi úzký a do značné míry odtržený od reality. Materiál je celkově naprosto nevyhovující a je třeba se nejprve začít bavit o tom, proč je nový civilní kodex potřeba, a na jakých základech má stát. Poté je třeba řešit koncepční otázky jako je kupříkladu soudní mapa (tedy jaké bude rozdělení práce v justici, co bude dělat která instance, co budou dělat soudci, jakou budou mít roli, jestli se prosadí idea jednoho soudce pro celé řízení, či jiné koncepce) a až poté se zabývat jednotlivými otázkami, na které se zaměřuje předmětný materiál a současná činnost ministerstva. Jako problematické označil Nejvyšší soud tvoření nových civilních norem lidmi, kteří se soudní praxí mají jen málo společného. Vyjádřil svou ochotu nejen oponovat, ale i spoluvytvářet nový kodex. Zástupci Nejvyššího soudu také připomněli i dřívější sdělení ministra spravedlnosti JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., že se v současné době nenacházíme na začátku rekodifikačního procesu, ale ještě před ním.

JUDr. Tomáš Novosad (zástupce Soudcovské unie, Městský soud v Praze) zmínil, že i Soudcovská unie se k materiálu staví velmi skepticky. Soudcovská unie je přesvědčena, že je třeba změnit český civilní proces, nicméně co nyní chybí, chybí i v tom materiálu. Problematické je, že normy nepíší praktici, ale ti, kteří praxi nerozumí. Dalším problémem je, že se zbytečně přimykáme výlučně k rakouskému civilnímu procesu.

Zástupci Ministerstva spravedlnosti v čele s náměstkem Mgr. Michalem Fraňkem přítomné ujistili, že se jedná skutečně jen o materiál, který je výsledkem činnosti pracovní skupiny, nikoli věcný záměr.

V otázkách současných problémů rodinněprávních sporů uvedl soudce Nejvyššího soudu JUDr. Lubomír Ptáček, že diskutovaná změna dovolání v rodinných věcech je velice aktuální téma. Rozšířená možnost přezkumu rozhodnutí soudů nižší instance Nejvyšším soudem by mohla mít kladný efekt, kdy by bylo Nejvyššímu soudu umožněno sjednotit značně roztříštěnou praxi soudů nižšího stupně. Tento klad by však nevyvážil značné prodloužení soudních řízení, které mají být v rodinněprávních věcech, zejména v případech kdy se jedná o zájmy dotčených dětí, co možná nejkratší. Je třeba uvažovat o řešení, které by z hlediska sociální reality bylo přínosnější. V tomto ohledu upozorňoval přítomné na množství seminářů pořádaných Justiční akademií a apeloval, aby bylo šířeno povědomí o těchto akcích mezi soudci.

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek představil všem přítomným databázi soudních rozhodnutí k odškodňování nemajetkové újmy na zdraví/životě (www.datanu.cz), kterou Nejvyšší soud vede ve spolupráci s centrem dopravního výzkumu. Podrobně vysvětlil, co databáze obsahuje, jak se s ní pracuje a jakým způsobem do ní může kdokoli nahlédnout. Dále byly diskutovány možné podoby spolupráce v této oblasti mezi jednotlivými soudy.


JUDr. Roman Fiala
místopředseda Nejvyššího soudu
22. 11. 2018