Cenné papíry; rozhodčí doložka; investiční služby, § 54 zák. č. 256/2004 Sb., § 2 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb., § 20 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb., § 129 odst. 2 o. s. ř.

14. 3. 2017
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, nevylučuje, aby se strany dohodly, že jejich majetkový spor z poskytování investičních služeb bude rozhodován rozhodcem (stálým rozhodčím soudem), a to i tehdy, je-li jedna z nich spotřebitelem; podmínky pro jeho určení se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3439/2014, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.3439.2014.1:)

Anotace:
Nejvyšší soud v daném případě řešil dosud neřešenou otázku, zdali si spotřebitel a obchodník s cennými papíry jako strany smlouvy, jejímž předmětem je poskytování investičních služeb, mohou uzavřít pro řešení případných sporů z této smlouvy rozhodčí doložku.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 65/2017)