Evropský exekuční titul; potvrzení; zastavení řízení, § 353 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky

1. 3. 2017
Potvrzení evropského exekučního titulu ani jeho oprava či zrušení nejsou rozhodnutími, proti nimž by byl přípustný opravný prostředek.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2816/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.2816.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v dané věci posuzoval podmínky pro zastavení dovolacího řízení. Zabýval se postupem při vydávání potvrzení evropského exekučního titulu nebo jeho opravě či zrušení, jež je zařazen mezi jinou činnost soudu (§ 352 a násl. o. s. ř.). Nejvyšší soud zejména řešil, zda se potvrzení evropského exekučního titulu, případně jeho opravy nebo zrušení vydávají formou rozhodnutí, a jsou tak proti nim přípustné opravné prostředky či nikoliv.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 55/2017)