Excindační žaloba; společné jmění manželů; incidenční spor; insolvenční řízení, § § 205 zák. č. 182/2006 Sb., § 225 zák. č. 182/2006 Sb., § 269 zák. č. 182/2006 Sb., § 274 zák. č. 182/2006 Sb., § 153 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb.

5. 12. 2017
Ustanovení § 205 odst. 3 věty druhé insolvenčního zákona brání tomu, aby se dlužníkův manžel úspěšně domohl vyloučení majetku náležejícího do (nevypořádaného) společného jmění dlužníka a tohoto manžela jen proto, že jde o majetek ve společném jmění manželů.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sen. zn. 29 ICdo 37/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.37.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda lze vyhovět manželu dlužnice ve sporu, v němž se domáhá vyloučení majetku ve společném jmění manželů ze soupisu majetkové podstaty v případě, že závazky dlužnice přesahují hodnotu jejího majetku. Pro rozhodnutí dovolacího osudu bylo rozhodné vyložit, co vše náleží do majetkové podstaty dlužníka a co již nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 9. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 65/2018)