Exekuce; dražba; vylučovací žaloba; určovací žaloba; věřitel, § 80 zák. č. 99/1963 Sb., § 267 zák. č. 99/1963 Sb.

4. 5. 2018
Jiný věřitel toho, kdo byl povinným v exekučním řízení, nemá aktivní věcnou legitimaci k určení, že povinný je vlastníkem věci, kterou nabyl vydražitel v tomto řízení provedenou dražbou.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2017, sp. zn. 20 Cdo 520/2017, ECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.520.2017.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozsudku musel vypořádat s argumentací obsaženou v rozhodnutí odvolacího soudu, jež vyloučila možnost domáhat se určení neplatnosti rozhodnutí soudu (soudního exekutora) ve smyslu § 80 písm. c) o. s. ř., přičemž na požadovaném určení nemůže být dán naléhavý právní zájem, a je též vyloučena i existence věcné legitimace účastníků řízení. Jediným prostředkem k ochraně práv třetích osob, a to při dosud probíhající exekuci, je žaloba podle § 267 o. s. ř. (tzv. vylučovací žaloba).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 4. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 147/2018)