Insolvence; úpadek; platební neschopnost; zajištění; ručení; zástavní právo; solventnost; majetek třetí osoby; vlastnictví třetí osoby, § 3 zákona č. 182/2006 Sb.

4. 5. 2018
To, zda splatná pohledávka dlužníkova věřitele je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby (osoby odlišné od dlužníka), např. z titulu ručení (ve všech jeho formách) nebo z titulu zástavního práva (váznoucího na majetku třetí osoby), nemá žádnou vypovídací hodnotu ohledně schopnosti dlužníka samotného tyto své závazky splatit. Dlužník není osobou, jež by bez dalšího (jen proto, že pohledávka věřitele je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby) mohla s majetkem ve vlastnictví třetí osoby disponovat tak, že z něj uhradí (bude schopen uhradit) svůj dluh vůči věřiteli. Obdobně to platí i pro osoby, jež jsou (vůči věřiteli dlužníka) v postavení dlužníkových spoludlužníků.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2017, sen. zn. 29 NSCR 124/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.124.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v předmětném usnesení zodpovídá otázku formulovanou dovolatelem, zda při zkoumání úpadku dlužníka ve formě platební neschopnosti lze pro účely posouzení schopnosti dlužníka plnit své splatné závazky, zohlednit, že tyto závazky jsou zajištěny majetkem ve vlastnictví třetích osob.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 3. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 154/2018)