Insolvenční řízení; insolvenční správce; náklady se správou majetkové podstaty; majetková podstata; nemovitost, § 298 zák. č. 182/2006 Sb., ve znění do 31. 12. 2013, § 230 zák. č. 182/2006 Sb., ve znění do 31. 12. 2013

1. 8. 2018
Je-li předmětem zajištění neužívaná bytová jednotka, patří mezi náklady spojené s její správou, jež se ve smyslu ustanovení § 298 odst. 2 insolvenčního zákona odečítají od výtěžku zpeněžení, i náklady vynaložené na spotřebované energie a služby související s chodem a provozem (společných částí) domu, v němž se bytová jednotka nachází.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2017, sen. zn. 29 NSCR 94/2014, ECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.94.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v dotčeném usnesení zabýval otázkou problematiky nákladů spojených s insolvenčním správcem vykonávanou správou majetkové podstaty, tedy činnosti (včetně právních úkonů a opatření z ní vyplývajících), která směřuje k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení konkursní podstaty, zejména aby nedošlo k odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní patří, aby majetek patřící do konkursní podstaty byl využíván v souladu se svým určením, jestliže tomu nebrání jiné okolnosti a aby se konkursní podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se zřetelem k jejímu stavu a k obvyklým obchodním příležitostem v případě, že součástí majetkové podstaty je nemovitost, jež není nikterak užívána (ani dlužníkem či nájemníkem nemovitosti) a náklady insolvenčním správcem vynakládané spočívají v úhradě elektrické energie spotřebované ve společných prostorách domu a garáží, úklidu společných prostor domu a garáží, provozu a údržbě domu, úhradě tepelné energie, údržby výtahů v domě, provozu recepce a kamerového systému, provozu společné televizní antény, správních poplatků, pojištění domu, zahradních prací kolem domu, vodného a odvozu odpadu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 2. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 12/2019)