Jednatel; obchodní korporace; zrušení společnosti; likvidace společnosti; opatrovník; přerušení řízení; neplatnost usnesení valné hromady; odvolání jednatele, § 198 z. o. k. , § 165 o. z., § 1 odst. 2 z. ř. s., § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., § 165 odst. 1 o. z.

6. 3. 2017
Soud může společnosti s ručením omezeným jmenovat opatrovníka podle § 165 odst. 1 o. z., nemá-li společnost žádného jednatele či zanikla-li funkce některému z více jednatelů a zbývající jednatelé nejsou z důvodu zániku funkce některého z nich schopni plnit své funkce, valná hromada nezvolila ve lhůtě podle § 198 odst. 1 z. o. k. nového jednatele a současně nebyl podán návrh na jmenování chybějícího jednatele soudem, popř. takovému návrhu nebylo vyhověno.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3899/2015, část občanskoprávní a obchodní, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.3899.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném usnesení zabýval výkladem § 198 zákona o obchodních korporacích a otázkou, zda je nezbytné v situaci, kdy jednateli společnosti zanikla funkce, a nedošlo ke zvolení nového jednatele, ani nebyl podán návrh na jmenování chybějícího jednatele soudem, zrušení společnosti a nařízení její likvidace, nebo lze nežádoucí stav vnitřních poměrů společnosti řešit v určitých případech méně radikálním způsobem.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 59/2017)