Konkursní řízení; osvobození od soudních poplatků; věcná příslušnost; odvolání; neoprávněný zásah, § 9 odst. 3 písm. i) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2007, § 138 zák. č. 99/1963 Sb., § 212a odst. 6 zák. č. 99/1963 Sb.

3. 1. 2018
[1] V řízení o odvolání proti rozhodnutí, jímž soud prvního stupně nepřiznal účastníku řízení osvobození od soudních poplatků, odvolací soud nezkoumá, zda soud prvního stupně je věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni (§ 212a odst. 6 o. s. ř.).

[2] V konkursních poměrech podle zákona č. 328/1991 Sb. zakládalo ustanovení § 9 odst. 3 písm. i) o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2007 věcnou příslušnost krajského soudu k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jen tehdy, šlo-li o spor mezi úpadcem - podnikatelem a správcem „jeho“ konkursní podstaty (správcem konkursní podstaty tohoto úpadce - podnikatele).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 854/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.854.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat mimo jiné s námitkou dovolatele, že soud prvního stupně, který začal ve věci jednat, k tomuto nebyl věcně příslušný, a to pro ust. § 9 odst. 3 písm. i) o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2007. Pro rozhodnutí dovolacího soudu bylo podstatným zjištění, v jaké postavení se nachází žalovaný ke konkursní podstatě dovolatele, zda je rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků meritorním rozhodnutím, či nikoli a jaký by dovolatelem namítaná vada řízení měla dopad na rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 66/2018)