Mezinárodní příslušnost soudu; místní příslušnost soudu; listinná akcie; sídlo mimo území členského státu; majetkové právo akcionáře; doručení žaloby, čl. 24 Nařízení (ES) č. 44/2001 , § 37 zák. č. 97/1964 Sb., § 86 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 155 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

5. 12. 2016
Je-li žalovaný akcionářem akciové společnosti se sídlem na území České republiky, má majetek (i) v obvodu soudu, kde má sídlo dotčená společnost, ve smyslu § 86 odst. 2 o. s. ř. bez ohledu na to, zda se v obvodu tohoto soudu nacházejí listinné akcie, s nimiž jsou spojena práva žalovaného jakožto akcionáře ve smyslu § 155 odst. 1 obch. zák.

Mezinárodní a místní příslušnost českého soudu může být založena postupem podle článku 24 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, i v řízení proti žalovanému s bydlištěm mimo území některého členského státu Evropské unie.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. 29 Cdo 452/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.452.2014.1)

Anotace:
Ve sledovaném rozsudku Nejvyšší soud hledal řešení pro otázku určení mezinárodní a místní příslušnosti českého soudu žalovaného ve smyslu ustanovení § 37 z. m. p. s. a ustanovení § 86 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalovaný s bydlištěm (sídlem) mimo území členského státu Evropské unie vlastní listinnou akcii na majitele, emitovanou společností se sídlem v České republice.
Soud tedy posuzoval, zdali to znamená, že žalovaný akcionář má tak majetek v obvodu soudu, v jehož obvodu má sídlo společnost (emitent), a to bez ohledu na to, zda se v obvodu tohoto soudu nachází i dotčená listinná akcie, s níž jsou spojena práva žalovaného akcionáře ve smyslu ustanovení § 155 odst. 1 obch. zák.

Nejvyšší soud se rovněž vyjádřil k dané problematice posuzování pravomoci (mezinárodní příslušnosti) soudem prvního stupně ještě před doručením žaloby žalovanému, a to s ohledem na dikci článku 24 nařízení Rady (ES) č. 44/2001, který umožňuje založení pravomoci soudu tím, že se žalovaný dostaví na jednání tohoto soudu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 17/2017)