Místní příslušnost; zrušení spoluvlastnictví; nemovitost, § 1155 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 88 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

12. 12. 2016
Místně příslušným soudem v řízení o odložení zrušení spoluvlastnictví k nemovité věci podle § 1155 odst. 1 o. z. je podle § 88 písm. b) o. s. ř. soud, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 22 Cdo 5502/2015, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.5502.2015.1)

Anotace:
Obecně platí, že výlučná místní příslušnost soudu v případech vyjmenovaných v ustanovení § 88 o. s. ř. má vždy přednost před příslušností obecnou nebo danou na výběr. Týká-li se řízení nemovitosti, pak soud podle polohy nemovitosti (forum rei sitae) je výlučně příslušným tehdy, jestliže se řízení týká práv k této nemovitosti (právo vlastnické, spoluvlastnické, právo držby, právo z věcného břemene a právo nájemní). Přitom však musí v předmětném řízení jít přímo o existenci takového práva, jeho trvání a zánik, nikoliv pouze o práva a povinnosti z toho plynoucí.

V posuzované věci se Nejvyšší soud zaobíral otázkou, zda řízení o odložení spoluvlastnictví k nemovité věci podle ustanovení § 1155 odst. 1 o. z., je právě takovýmto řízením, v němž jde (pro určení místní příslušnosti soudu) o existenci práva k dotčené nemovitosti.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 15/2017)