Náhrada škody; prevenční povinnost; sociální služby; domov se zvláštním režimem, § 415 zák. č. 40/1964 Sb., § 420 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 2 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb., § 88 zák. č. 108/2006 Sb., § 89 zák. č. 108/2006 Sb., § 110 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb.

12. 12. 2016
Ponechání pacienta postiženého dezorientací, poruchami vnímání a ztrátou identity (Alzheimerova choroba ve třetím stupni) bez dozoru v místnosti s okny nezajištěnými proti plnému otevření představuje porušení prevenční povinnosti provozovatele domova se zvláštním režimem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 25 Cdo 552/2014, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.552.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí zabýval otázkou rozsahu prevenční povinnosti poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s opatřeními omezujícími pohyb osob ve smyslu ustanovení zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách, v zařízeních se zvláštním režimem, jež poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností v důsledku vysokého stupně degenerativního onemocnění.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 19/2017)