Námitky; řízení o umoření listiny; směnka, § 185q zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 31. 12. 2013, § 185r zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 31. 12. 2013, § 185m zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 31. 12. 2013

6. 3. 2018
Soud je povinen zabývat se před vydáním usnesení o umoření listiny nejen včasnými přihláškami a námitkami, nýbrž musí vzít v úvahu i přihlášky a námitky podané sice až po uplynutí lhůt uvedených v § 185m odst. 2 a 3 o. s. ř., došlé však soudu dříve než o návrhu na umoření rozhodl.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 571/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.571.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda se soud při rozhodování o umoření směnky musí zabývat opožděně vznesenými námitkami, zvláště pak, pokud zpochybňují tvrzený osud směnky (ztrátu) a tedy důvod, proč by měla být umořena.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 98/2018)