Nekalá soutěž; duševní vlastnictví; ochranná známka, § 44 odst. 1 Obch. Zák.

1. 3. 2017
Jestliže soutěžitel neopodstatněně oznámí provozovateli komunikačního kanálu na internetu (provozovateli sítě Facebook), že jiný soutěžitel mající profil v síti Facebook porušuje jeho práva z duševního vlastnictví, dopouští se tím nekalosoutěžního jednání.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3415/2014, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.3415.2014.1)

Anotace:
Rozsudek Nejvyššího soudu se zabývá otázkou, zda lze za jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže považovat upozornění provozovatele sociální sítě, na potenciální kolizi profilu jiného uživatele s právy z průmyslového vlastnictví, a to s ohledem na předvídatelnost rozhodnutí provozovatele sociální sítě, o kolizi profilu jiného uživatele s právy z průmyslového vlastnictví a předvídatelnost opatření učiněných provozovatelem sociální sítě.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 75/2017)