Nepřiměřená délka řízení; odškodnění; nemajetková újma; přerušení řízení, § 109 odst. 2 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb.

30. 1. 2018
Odškodňovací řízení o nároku na odčinění nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou stále trvajícího řízení nelze přerušit dle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. z důvodu dalšího průběhu posuzovaného řízení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5080/2016, ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5080.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozhodnutí zabýval v jeho rozhodovací praxi dosud neřešenou otázkou, zda okolnost, že stále probíhá řízení, jež je posuzováno z důvodu jeho nepřiměřené délky trvání, je důvodem k přerušení řízení o náhradě nemajetkové újmy podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., či nikoli

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 11. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 83/2018)