Odpovědnost advokáta; náhrada škody; nájem bytu; zálohy; řádné vyúčtování; poplatek z prodlení; splatnost; § 24 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., § 697 Obč. Zák.

1. 3. 2017
Dluží-li nájemce bytu pronajímateli splatné zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu, vzniká mu nárok na poplatek z prodlení z těchto dlužných záloh za dobu od jejich splatnosti do doby, kdy byly zaplaceny, popřípadě kdy měl žalobce provést jejich vyúčtování. Zaplacení samotných záloh se pronajímatel po datu, kdy mělo dojít k vyúčtování, již domáhat nemůže, ale do té doby vzniklý nárok na poplatek z prodlení z těchto záloh mu nezaniká.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 25 Cdo 1977/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.1977.2015.1)

Anotace:
Pro závěr o odpovědnosti advokáta za škodu je potřeba vyřešit předběžnou otázku, zda by mohl být žalobce ve sporu úspěšný, nebýt advokátova pochybení. Proto se Nejvyšší soud v daném rozsudku zabýval otázkou nároku, který měla advokátka žalobci v původním řízení vymoci, tedy vzniku a zániku pohledávky pronajímatele na základě nedoplatku nájemce za úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, jejich vyúčtování, splatností a nároku pronajímatele na poplatek z prodlení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 74/2017)