Odpovědnost státu za škodu; Policie České republiky; trestní řízení; pasivní legitimace, § 9 odst. 1 zák. č. 58/1969 Sb., § 6 odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb.

9. 7. 2018
V řízení o náhradě újmy vzniklé v souvislosti s úkony Policie České republiky činěnými v trestním řízení jedná za Českou republiku Ministerstvo spravedlnosti, jinak Ministerstvo vnitra.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2017, sp. zn. 31 Cdo 874/2015, ECLI:CZ:NS:2017:31.CDO.874.2015.1)

Anotace
Jelikož tříčlenný senát Nejvyššího soudu při řešení dovolání dospěl k odlišnému závěru, než který byl vyjádřen např. již v jeho rozsudku ze dne 23. 11. 1999, sp. zn. 25 Cdo 2527/98, musel se velký senát Nejvyššího soudu vypořádat s otázkou, které organizační složce státu přísluší jednat jménem státu ve věci škody způsobené na vydané nebo odňaté věci v rámci trestního řízení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 2. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 131/2018)