Odpovědnost státu za škodu, nesprávný úřední postup, porodní asistentka, domácí porod; § 13 zák. č. 82/1998 Sb.; čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; čl. 4 směrnice Rady č. 80/155/EHS

25. 7. 2017
Státní orgány se nezajišťováním péče porodních asistentek u domácího porodu nedopouštějí nesprávného úředního postupu, ani tímto jednáním neporušují unijní právo, neboť z českých právních předpisů, z článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ani z článku 4 směrnice Rady č. 80/155/EHS neplyne povinnost státu zajistit těhotným ženám péči porodní asistentky v domácím prostředí.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3598/2014, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3598.2014.1)

Anotace:
Dovolatelka se domáhala náhrady nemajetkové újmy, která ji měla vzniknout na základě nesprávného úředního postupu státních orgánů, když jí nebyla zajištěna péče porodní asistentky při domácím porodu. Nejvyšší soud se mj. zabýval otázkou, zda existují právní normy, jež by státu ukládaly povinnosti zajistit zdravotní péči rodičkám prostřednictvím porodní asistentky v domácím prostředí. V tomto smyslu Nejvyšší soud provedl výklad článku 4 směrnice Rady č. 80/155/EHS a zkoumal, zda ze strany státu nedošlo k porušení unijního práva a rovněž, zda v daném případě nebylo porušeno právo na respektování soukromého a rodinného života ve smyslu článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 2. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 111/2017)