Odpovědnost za škodu; bolestné; ztížení společenského uplatnění; další nemajetková újma, § 2958 zák. č. 89/2012 Sb., § 159a odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., § 13 zák. č. 89/2012 Sb.

31. 7. 2018
Nárok na náhradu nemajetkové újmy na zdraví dle § 2958 o. z. tvoří jednotlivé, dílčí, samostatné nároky na náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkovou újmu, jež samostatně vznikají i zanikají, a tedy se i samostatně promlčují.

Nárokem na odškodnění bolesti se rozumí odškodnění bolesti v tzv. širším smyslu, tedy jak bolesti fyzické, tak i duševního strádání; běžné obtíže spojené s ublížením na zdraví určitého typu jsou zahrnuty již v ohodnocení bolesti.

Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví ve smyslu § 2958 o. z. jsou spojeny se zásahem do zdraví, který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého (trvalého) charakteru, nýbrž jde o specifické okolnosti vymykající se obvyklému průběhu léčby a stabilizace zdravotního stavu, které nenastávají pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017, ECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.2245.2017.1)

Anotace
Jelikož daná otázka nebyla v rozhodovací praxi dovolacího soudu doposud řešena (ve vztahu k úpravě zák. č. 89/2012 Sb.) musel se Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí vypořádat s výkladem pojmu bolestného a další nemajetkové újmy dle § 2958 o. z. Zvažoval, zda znění nové právní úpravy odůvodňuje odklon od ustálené rozhodovací praxe ohledně samostatnosti jednotlivých nároků, jež zahrnuje nemajetková újma na zdraví, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 5. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 7/2019)