Odpovědnost za škodu; předběžné opatření; banka; peněžní ústav; exekuce; přikázání pohledávky, § 420 zák. č. 40/1964 Sb., § 76e odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 30. června 2010, § 76e odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 30. června 2010, § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb.

9. 1. 2016
Porušení povinnosti zdržet se provádění plateb z účtu, jež byla peněžnímu ústavu uložena vykonatelným předběžným opatřením, je porušením jeho právní povinnosti i v případě, že platbu z účtu provedl v rámci nařízené exekuce přikázáním pohledávky z tohoto účtu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 25 Cdo 4709/2014, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.4709.2014.1)

Anotace:
Sledovaný rozsudek Nejvyššího soudu při aplikaci ustanovení § 76e odst. 1 a odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném do 30. června 2010 řeší otázku, zda je naplněn jeden z předpokladů zakládajících případnou odpovědnost banky za škodu podle ustanovení § 420 Obč. Zák., konkrétně to, zda banka porušila svou právní povinnost, když nerespektovala ve smyslu citovaného ustanovení o. s. ř. jí nařízené pravomocné a vykonatelné předběžné opatření neprovádět žádné platby z účtu, a i přesto banka převedla přikázáním pohledávky z předmětného účtu část prostředků na účet exekutora v rámci exekučního řízení ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) exekučního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 31/2017)