Podnájem bytu; výpověď nájmu, § 719 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 711 odst. 2 písm. b) zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 689 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 2274 zák. č. 89/2012 Sb., § 2272 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 2275 zák. č. 89/2012 Sb., § 2288 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., § 2276 zák. č. 89/2012 Sb., § 243e odst. 1 zák č. 99/1963 Sb. ve znění do 29. 9. 2017

22. 8. 2019

Pronajímatel si může vyhradit, že nájemce potřebuje k uzavření podnájemní smlouvy jeho písemný souhlas (§ 2272 odst. 2 o. z.) i při sjednání podnájmu jen části bytu, v němž nájemce bydlí (§ 2274 o. z.).

O hrubé porušení povinností nájemce podle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 2276 o. z. jde i v případě, přenechá-li byt (jeho část) do užívání bezúplatně jinému.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. 26 Cdo 4157/2017, ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.4157.2017.1)

Anotace
Odvolací soud ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že žaloba byla podána ve lhůtě stanovené v § 2290 o. z., Výpověď obsahuje všechny zákonné náležitosti podle § 2286 o. z. Žalobkyně je nájemkyní bytu, který s ní obývají další osoby, jež řádně nahlásila jako osoby spolužijící. Konstatoval, že v řízení nebylo prokázáno, že by žalobkyně dala byt do podnájmu třetí osobě bez souhlasu žalované. Podnájem je vztahem úplatným s tím, že v řízení nebylo prokázáno, že by o takový vztah šlo. Odvolací soudy tedy uzavřel, že výpověď nájmu je neoprávněná, uplatněný výpovědní důvod podle § 2288 odst. 1 písm. a) o. z. nebyl dán, neboť nebylo prokázáno, že žalobkyně hrubě porušila svou povinnost vyplývající z nájmu tím, že byt dala do podnájmu jiné osobě. Příbuzná žalobkyně spolu se svými rodinnými příslušníky byt užívá s jejím souhlasem a tato skutečnost byla žalované známá již od léta roku 2011 splněním oznamovací povinnosti žalobkyně podle § 689 odst. 2 obč. zák.

Nejvyšší soud se tak ve svém rozhodnutí musel na základě podaného dovolání zabývat řešením otázky, zda porušením povinnosti nájemce bytu ve smyslu ustanovení § 719 odst. 1 obč. zák. [§ 711 odst. 2 písm. b) obč. zák.] je přenechání bytu (jeho části) nájemcem do podnájmu jinému, aniž by za to nájemce získal od podnájemce protiplnění, a jestli lze za poskytnutí souhlasu s podnájmem považovat nahlášení podnájemce pro účely úhrad záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 6. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 111/2019)