Pojistné plnění; poškozený; škůdce; bezdůvodné obohacení, § 451 zák. č. 40/1964 Sb., § 454 zák. č. 40/1964 Sb., § 44 odst. 1 zák. č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

3. 1. 2019
Poskytl-li pojistitel peněžité plnění poškozenému coby náhradu škody způsobené pojištěným v mylném domnění, že je k tomu povinen na základě sjednané smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, vzniká mu nárok na vydání bezdůvodného obohacení vůči osobě, za niž plnil (pojištěnému), nikoli proti subjektu, jemuž plnil (poškozenému).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. 28 Cdo 5970/2016, ECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.5970.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v dotčeném rozsudku zabýval otázkou předpokladů vzniku bezdůvodného obohacení plněním za jiného, konkrétně v případě, kdy pojistitel poškozenému vyplatil pojistné plnění, ač k tomu nebyl na základě pojistné smlouvy povinen.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 18/2019)