Pracovní poměr; neomluvené zameškání práce; projednání s odborovou organizací; neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, § 55 odst. 1 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb., § 348 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb.

29. 8. 2017
Okamžité zrušení pracovního poměru učiněné zaměstnavatelem podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce z důvodu neomluveného zameškání práce není neplatné pro rozpor se zákonem jen proto, že zaměstnavatel v rozporu s § 348 odst. 3 zák. práce, ve znění účinném od 1. 1. 2012, určil, že se u zaměstnance jedná o neomluvené zameškání práce, bez projednání s odborovou organizací.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 476/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.476.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval otázkou hmotného práva, která dosud nebyla v rozhodovací činnosti dovolacího soudu vyřešena, a to předpoklady pro rozvázání pracovního poměru jeho okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele z důvodu neomluveného zameškání práce zaměstnancem podle právní úpravy účinné ke dni 2. 5. 2013. Dovolací soud se zejména zaměřil na posouzení platnosti určení zameškání práce jako neomluvené v případě, že zaměstnavatel nedodržel postup stanovený v § 348 odst. 3 zák. práce, ve znění účinném od 1. 1. 2012.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 4. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 136/2017)