Práva průmyslového vlastnictví; zásah do práv; nemajetková újma; prostředník, § 4 zák. č. 221/2006 Sb., § 5 odst. 1 a 5 zák. č. 221/2006 Sb., § 19b odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

3. 1. 2019
Zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou porušením práva průmyslového vlastnictví se oprávněná osoba může domáhat pouze vůči porušovateli, nikoli vůči tzv. prostředníkovi.

Ochrany dobré pověsti právnické osoby poškozené zásahem do práv průmyslového vlastnictví se nelze domáhat podle § 19b odst. 3 obč. zák.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 23 Cdo 2213/2017, ECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.2213.2017.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou v jeho rozhodovací praxi dosud neřešenou, zda může být tzv. prostředníkovi podle úpravy obsažené v zákoně o vymáhání práv průmyslového vlastnictví uloženo poskytnout zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (například v podobě omluvy) a zda jednání prostředníka může být posouzeno též jako zásah do dobré pověsti osoby oprávněné z průmyslového práva

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 22/2019)