Promlčení; dražba; obmeškaný vydražitel; nejvyšší podání, § 336m odst. 2 o. s. ř., § 336n odst. 1 o. s. ř., § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.

20. 2. 2017
Povinnost dle ustanovení § 336n odst. 1 o. s. ř., ukládaná obmeškalému vydražiteli k zaplacení rozdílu na nejvyšším podání, bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo podání nižší, nepodléhá promlčení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 87/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.87.2016.1)

Anotace:
Rozsudek Nejvyššího soudu se zabývá vznesení námitky promlčení v případě, kdy vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 o. s. ř. je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání dle ustanovení 336n odst. 1 o. s. ř.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 66/2017)