Reorganizace; reorganizační plán; insolvence; pohledávka; věřitelé; nepřednostní pohledávka, § 356 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 352 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 344 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 337 zák. č. 182/2006 Sb.

12. 12. 2016
Po nabytí účinnosti reorganizačního plánu nelze měnit jeho obsah ani důsledky plynoucí ze zařazení věřitelů do jednotlivých skupin.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 2451/2013, ECLI:CZ:NS:2015:29.CDO.2451.2013.1)

Anotace:
Věřitel přihlásil svoji pohledávku do insolvenčního řízení jako nepřednostní pohledávku, kterou zároveň uplatnil pořadem práva vůči insolvenčnímu správci. V souladu s tím byla pohledávka zařazena do reorganizačního plánu mezi „obecné“ pohledávky, s čímž věřitel až následně po nabytí účinnosti reorganizačního plánu nesouhlasil.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 12/2017)