Restituce; církev; vlastnictví státu; nemovitosti; funkční souvislost, § 237 zák. č. 99/1963 Sb., ve znění od 1. 1. 2014, § 1 zák. č. 428/2012 Sb., § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 428/2012 Sb., § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 428/2012 Sb., § 10 odst. 1 písm. c) zák. č. 428/2012 Sb., § 4 písm. c, d) zák. č. 428/2012 Sb., § 243d písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., ve znění od 1. 1. 2014

24. 4. 2018
Funkční souvislost ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb. nelze dovozovat pouze z toho, že nemovité věci měly historicky souvislost vlastnickou (právní), spotřební, popřípadě prostorovou.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. 28 Cdo 2546/2017, ECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.2546.2017.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozsudku zabýval otázkou výkladu pojmu obsaženém v § 7 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a to konkrétně pojmu funkční souvislosti nemovité věci ve vlastnictví státu s nemovitostí ve vlastnictví oprávněné osoby. Funkční souvislost nemovitosti pak poměřoval s její souvislostí prostorovou, či právní.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 3. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 151/2018)