Rovné zacházení; odměňování; pobídková složka mzdy; odpovědnost zaměstnavatele, § 16 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 23. 4. 2009, § 265 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 23. 4. 2009

21. 8. 2017
Porušením zásady rovného zacházení při odměňování za práci je též jednání zaměstnavatele spočívající v tom, že zaměstnanci nevyplatí pro nesplnění některé z podmínek stanovených vnitřním předpisem pobídkovou složku mzdy, kterou naopak vyplatil ostatním svým zaměstnancům odměňovaným za práci stejným způsobem, přestože ani tito zaměstnanci nesplnili stejnou podmínku stanovenou pro její vyplacení. Za škodu způsobenou zaměstnanci tímto jednáním, které je porušením právní povinnosti, zaměstnavatel odpovídá podle ustanovení § 265 odst. 2 zákoníku práce.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2863/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.2863.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval problematikou rovného zacházení se zaměstnanci při jejich odměňování. Zaměstnavatel stanovil vnitřním předpisem pravidla pro získání peněžitého bonusu. Ačkoli nikdo z vedoucích zaměstnanců na obdobné pozici jako dovolatel podmínky nesplnily, bonus jim byl vyplacen. Nejvyšší soud se tedy musel vypořádat s otázkou, dle kterého ustanovení zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za takto vzniklou škodu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 4. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 137/2017)