Rozhodce; doručování; písemná forma; fax, § 40 odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb.

25. 4. 2017
Právní úkon učiněný prostřednictvím telefaxu splňuje požadavek písemné formy, je-li telefaxem přenášená listina podepsána osobou, která právní úkon činí.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2016, sp. zn. 23 Cdo 4093/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.4093.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v daném rozhodnutí řešil případ, kdy podepsaná výzva ke jmenování rozhodce byla adresátovi doručena prostřednictvím faxu a ten tvrdil, že neměla náležitosti uvedené v § 40 odst. 4 Obč. Zák. Otázkou tedy bylo, zda právní jednání učiněné před zahájením rozhodčího řízení faxem splňuje požadavek písemné formy.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 95/2017)