Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky; vlastnictví jednotky; převod jednotky; předkupní právo k jednotce; první převod jednotky; žaloba na neoprávněnost výpovědi z nájmu; výpověď z nájmu, zák. č. 72/1994 Sb., § 3028 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 3028 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 3063 zák. č. 89/2012 Sb., § 1187 odst. 1 věta první zák. č. 89/2012 Sb.

17. 1. 2017
Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená po 1. lednu 2014 se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (§ 3028 odst. 1 a 2 o. z.); bytová jednotka vzniklá do 31. prosince 2013 se v takové smlouvě vymezí podle dosavadních právních předpisů (§ 3063 o. z.).

Má-li oprávněný nájemce v zákoně upraven způsob, jak se v případě porušení předkupního práva upraveného v ustanovení § 1187 odst. 1 věty první o. z. domoci vlastnictví jednotky (§ 2144 odst. 1 o. z.), je vyloučena úvaha o neplatnosti smlouvy porušující jeho předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu.

Ustanovení § 2290 o. z. upravující žalobu na neoprávněnost výpovědi z nájmu bytu se uplatní i v případě výpovědi z nájmu podle § 2291 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 26 Cdo 3862/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3862.2015.1)

Anotace:
Sledovaný rozsudek Nejvyššího soudu se věnuje řešení otázky, zda se převod vlastnického práva k (bytové) jednotce vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění do 31. prosince 2013 řídí v plném rozsahu ustanoveními tohoto zákona, i když se uskutečnil až po nabytí účinnosti o. z., tedy po 1. lednu 2014. V návaznosti na to tak Nejvyšší soud zároveň i vykládá povahu a obsah ochrany nájemce bytu podle o. z. ve formě předkupního práva k jednotce při jejím prvním převodu a vyslovuje se též i k otázce poměru žaloby nájemce na neoprávněnost (zdánlivost či absolutní neplatnost) výpovědi ve vztahu k výpovědi z nájmu ze strany pronajímatele bytu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 21/2017)

Dotčená ustanovení: zák. č. 72/1994 Sb., § 3028 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 3028 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 3063 zák. č. 89/2012 Sb., § 1187 odst. 1 věta první zák. č. 89/2012 Sb., § 2144 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2290 zák. č. 89/2012 Sb., § 2291 zák. č. 89/2012 Sb.