Společenství vlastníků jednotek; veřejný rejstřík (zápis/výmaz); statutární orgán; neplatnost rozhodnutí statutárního orgánu; výbor; oprávněný zájem; důležitý důvod, § 98 zák. č. 304/2013 Sb., § 101 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., § 86 písm. e) zák. č. 304/2013 Sb., § 90 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., § 258 zák. č. 89/2012 Sb., § 259 zák. č. 89/2012 Sb., § 1205 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 1221 zák. č. 89/2012 Sb.

20. 11. 2020

Platnost rozhodnutí výboru jakožto statutárního orgánu společenství vlastníků (§ 1205 odst. 1 věta druhá o. z.), popř. dalších (stanovami zřízených) orgánů společenství vlastníků (§ 1205 odst. 1 věta třetí o. z.), lze posuzovat toliko v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti tohoto rozhodnutí, podaném vlastníkem jednotky, popř. (výjimečně) jinou osobou mající na požadovaném určení zájem hodný právní ochrany, v souladu s § 258 a násl. o. z.

Oprávněná osoba se může domáhat vyslovení neplatnosti rozhodnutí volených orgánů společenství vlastníků (postupem podle § 1221 a § 258 až 260 o. z.) pouze v případech, kdy je pro to důležitý důvod.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2020, sp. zn. 27 Cdo 4639/2018, ECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.4639.2018.1)

Anotace:
Dne 28. 6. 2017 podala členka výboru společenství vlastníků (domněle odvolaná předsedkyně výboru) návrh podle § 101 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen „rejstříkový zákon“) na výmaz provedeného zápisu.

Namítala, že nová členka (a zároveň nově zvolená místopředsedkyně) byla do výboru ustanovena způsobem, který stanovy společenství vlastníků nepředpokládají (neumožňují), pročež její následné hlasování jako místopředsedkyně výboru nemohlo být platné. Tím také rozporovala obsah listin přiložených k návrhu společenství vztahujících se k provedenému zápisu.

Rejstříkový soud usnesením návrh na výmaz zápisu z dotčeného veřejného rejstříku zamítl, jelikož posouzení platnosti odvolání člena výboru z funkce rejstříkovému soudu nepřísluší, což soud zdůvodnil tak, že v rámci zápisového řízení vychází pouze z listin, které jsou k návrhu připojeny. Návrh společenství na zápis byl doložen potřebnými listinami. Oproti tomu návrh na výmaz nebyl osvědčen žádnými listinami.

Odvolací soud rozhodnutí rejstříkového soudu potvrdil a zdůraznil, že soudu nepřísluší zasahovat do rozhodování nejvyšších orgánů právnických osob jinak než ze zákonem stanovených důvodů a za zákonem daných podmínek. Nebyl-li podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu společenství vlastníků jednotek, resp. nebylo-li mu soudem vyhověno, nelze v rejstříkovém řízení (včetně řízení o návrhu podle § 101 rejstříkového zákona) posuzovat platnost rozhodnutí (jakéhokoliv) orgánu společenství vlastníků jednotek.

Nejvyšší soud se tak v předmětném usnesení vyjádřil k dovoláním předestřené výkladové otázce týkající se ustanovení § 101 rejstříkového zákona a k otázce, zda (a pokud ano, za jakých podmínek) se oprávněná osoba, tj. vlastník jednotky, může domáhat postupem podle ustanovení § 1221 a § 258 až § 260 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyslovení neplatnosti rozhodnutí výboru společenství vlastníků.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 9. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 84/2020).