Spoluvlastnictví; správa věci; běžná správa; mimořádná správa; ochrana spoluvlastníka, § 1129 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1130 alinea první zák. č. 89/2012 Sb., § 1139 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

9. 7. 2018
Ustanovení § 1130 o. z. poskytuje soudní ochranu přehlasovanému nebo opomenutému menšinovému spoluvlastníku před rozhodnutím většinového spoluvlastníka zpravidla tehdy, jde-li o rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci (o záležitost mimořádné správy). Nelze vyloučit, že v závislosti na konkrétních okolnostech případu, zejména tam, kde stav hrozící těžké újmy bude zcela zřejmý, bude možné soudní ochranu poskytnout výjimečně i tehdy, půjde-li o rozhodnutí v záležitosti běžné správy.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. 22 Cdo 192/2017, ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.192.2017.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou ochrany menšinového spoluvlastníka při rozhodování o nakládání se společnou věcí. Pro řešení dovoláním nastíněné problematiky bylo důležitým podat výklad ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., jež se týkají problematiky správy věci ve spoluvlastnictví a pojmů běžné a mimořádné správy.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 5. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 5/2019)