Správce konkurzní podstaty; konkurz; odborná péče, § 8 odst. 2 zák. č. 328/1991 Sb., § 27 odst. 4 zák. č. 328/1991 Sb.

3. 1. 2018
Správce konkursní podstaty úpadce neporuší povinnost postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí (§ 8 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění účinném do 31. prosince 2007) tím, že si před zahájením sporu s osobou, o níž má důvod se domnívat, že je úpadcovým dlužníkem, nevyžádá (vzhledem k majetkové nedostatečnosti konkursní podstaty) od konkursních věřitelů zálohu na krytí náhrady nákladů řízení, jež by mohly být přiznány na účet konkursní podstaty úpadcovu dlužníku, kdyby správce konkursní podstaty spor prohrál; ustanovení § 27 odst. 4 poslední věty uvedeného zákona k tomuto účelu neslouží.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 29 Cdo 2737/2014, ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.2737.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se na základě podaného dovolání zabýval otázkou hmotného práva, směřující k výkladu ustanovení § 27 odst. 4 ZKV ve spojení s požadavkem odborné péče kladeným na správce konkursní podstaty úpadce ustanovením § 8 odst. 2 ZKV. Dovolatel namítal, že správce konkursní podstaty úpadce nepostupoval s odbornou péčí, když si pro majetkovou nedostatečnost konkursní podstaty nevyžádal od konkursních věřitelů přiměřenou zálohu ke krytí nákladů řízení, k nimž může být v případě neúspěchu ve sporu majetková podstata zavázána. Pro rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo podstatným provedení teleologického výkladu § 27 odst. 4 ZKV.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 79/2018)