Uvedení výrobny elektrické energie do provozu; výkup elektrické energie; udělení licence, § 3 odst. 1 zák. č. 180/2005 Sb., § 4 zák. č. 180/2005 Sb., § 6 zák. č. 180/2005 Sb. ve znění od 20. 5. 2010, § 25 odst. 1 zák. č. 458/2000 Sb. ve znění do 17. 8. 2011, § 50 zák. č. 458/2000 Sb., § 52 zák.. č. 458/2000 Sb.

30. 1. 2018
Předpokladem vzniku nároku provozovatele výrobny elektrické energie využívající sluneční záření na výkupní ceny elektřiny stanovené pro rok 2010 je skutečnost, že výrobce začal do konce tohoto roku v souladu s pravomocným rozhodnutím o udělení licence vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy. Tento předpoklad není splněn, jestliže dodávky byly prováděny bezesmluvně a bez připojení k přenosové nebo distribuční soustavě provedeného provozovatelem příslušné soustavy.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2017, sp. zn. 32 Cdo 1051/2015, ECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.1051.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval v jeho rozhodovací praxi dosud neřešenou otázkou výkladu pojmu „uvedení výrobny do provozu“ jako skutečnosti rozhodné pro vznik nároku provozovatele výrobny elektrické energie využívající sluneční záření na výkupní ceny elektřiny stanovené cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu pro rok 2010. Zásadním pro rozhodnutí ve věci bylo, zda se uvedením výrobny do provozu rozumí faktické zprovoznění zařízení, nebo se jím rozumí naplnění podmínky, že výrobci byla pravomocným rozhodnutím udělena licence na výrobu elektřiny a ten začal vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 11. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 104/2018)