Veřejná zakázka; veřejná soutěž; náhrada škody, § 44 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., § 153 zákona č. 134/2016 Sb., § 420 zákona č. 40/1964 Sb.

7. 8. 2017
Jestliže uchazeč podal do veřejné soutěže nabídku, jež splnila předpoklady zadávacího řízení a byla úplná, a poté bylo zadávací řízení předčasně zrušeno v důsledku pochybení zadavatele při zpracování zadávací dokumentace, staly se náklady uchazeče vynaložené na účast ve veřejné soutěži zbytečně vynaloženými a představují tak jeho skutečnou škodu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2016, sp. zn. 25 Cdo 1409/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.1409.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval otázkou v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud neřešenou, a to zda zadavatel veřejné soutěže odpovídá za škodu spočívající v nákladech, které uchazeči vznikly účastí v zadávacím řízení, které bylo zrušeno z důvodu pochybení na straně zadavatele.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 3. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 124/2017)