Vyklizení; insolvence; příslušnost soudu, § 294 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. , § 159 odst. 1 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., § 7a písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., § 7, § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

22. 12. 2016
K projednání a rozhodnutí té části žaloby, kterou se insolvenční správce domáhal u insolvenčního soudu vedle určení, že dlužník je vlastníkem nemovité věci (ve smyslu § 7a písm. b/, ve spojení s § 159 odst. 1 písm. g/ insolvenčního zákona), vůči žalovanému též vyklizení této věci, je v prvním stupni věcně příslušný okresní soud; potud nejde o incidenční spor.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 6. 2015, sp. zn. 101 Vsph 174/2015, část občanskoprávní a obchodní)

Anotace:
Ve fázi uplatnění neplatnosti právního úkonu jde o vymáhání pohledávek ve prospěch majetkové podstaty ve smyslu ustanovení § 294 odst. 1 insolvenčního zákona. Peněžitou pohledávku insolvenční správce vymáhá žalobou na plnění (zaplacení), jiné pohledávky pak žalobou na vydání plnění. Na spory vzniklé na základě žaloby podle ustanovení § 294 insolvenčního zákona, které nejsou incidenčními spory, se nepoužije pro určení věcné a místní příslušnosti soudu ustanovení § 7a insolvenčního zákona, ale postupuje se podle ustanovení § 7 ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 o. s. ř.

V posuzované věci tak Vrchní soud řešil, zda v případě vyklizení nemovitosti jde o spor vzniklý na základě žaloby podle ustanovení § 294 insolvenčního zákona, což by založilo pro určení věcné a místní příslušnosti soudu aplikaci ustanovení § 7 ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 o. s. ř.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 24/2017)