Výmaz právnické osoby; veřejný rejstřík; obchodní rejstřík; zastavení řízení; procesní způsobilostýmaz právnické osoby; veřejný rejstřík; obchodní rejstřík; zastavení řízení; procesní způsobilost, § 107 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 107 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 107 odst. 5 zák. č. 99/1963 Sb., § 109 odst. 1 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., § 173 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 185 zák. č. 89/2012 Sb.

2. 1. 2017
Byla-li právnická osoba vymazána z veřejného rejstříku po zahájení občanského soudního řízení (dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno) a vyšlo-li v průběhu řízení najevo, že u příslušného soudu byl podán návrh na zrušení zápisu o jejím výmazu, soud přeruší řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. do doby, než bude příslušným soudem o tomto návrhu pravomocně rozhodnuto; závěr, že povaha věci neumožňuje pokračovat v řízení s touto právnickou osobou jako s účastníkem řízení, smí učinit a o zastavení řízení podle ustanovení § 107 odst. 5 o. s. ř. smí rozhodnout pouze tehdy, jestliže příslušný soud návrh na zrušení zápisu o výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku pravomocně zamítl.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1067/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.1067.2015.1)

Anotace:
Sledované usnesení Nejvyššího soudu se zaobírá otázkou procesního práva, zda má pro rozhodnutí soudu o zastavení řízení ohledně účastníka řízení, který byl vymazán z obchodního rejstříku, význam okolnost, že je vedeno řízení o zrušení výmazu tohoto účastníka řízení z obchodního rejstříku.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 16/2017)

Dotčená ustanovení: § 107 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 107 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 107 odst. 5 zák. č. 99/1963 Sb., § 109 odst. 1 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., § 173 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 185 zák. č. 89/2012 Sb., § 209 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 68 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 85 písm. a) zák. č. 292/2013 Sb., § 1 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., § 1 odst. 4 zák. č. 304/2013 Sb.