Vypořádání společného jmění manželů; rozhodčí smlouva; rozhodčí řízení; exekuční řízení; insolvenční řízení; insolvenční správce, § 2 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb. , § 28 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb., § 150 zák. č. 40/1964 Sb., § 159a odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb.

9. 1. 2017
Není-li spor o vypořádání společného jmění manželů sporem vzniklým v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo incidenčním sporem, lze jej projednat a rozhodnout v rozhodčím řízení.

Pravomocným rozsudkem, jímž soud před zahájením insolvenčního řízení vypořádal společné jmění (insolvenčního) dlužníka a jeho manžela, je insolvenční správce, na kterého přešlo prohlášením konkursu na majetek dlužníka právo nakládat s majetkovou podstatou, vázán (v intencích § 159a odst. 4 o. s. ř.) stejně jako dlužník. Totéž platí pro rozhodčí nález, jímž rozhodce před zahájením insolvenčního řízení vypořádal společné jmění (insolvenčního) dlužníka a jeho manžela a který nabyl účinku pravomocného soudního rozhodnutí.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2016, sen. zn. 29 ICdo 11/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.11.2014.1)

Anotace:
V předmětné věci se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda lze společné jmění manželů vypořádat i na základě rozhodčího nálezu, zda se nejedná v takovém případě o obcházení zákona ve smyslu ustanovení § 150 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 150 odst. 2 Obč. Zák., a jaká je povaha takového rozhodčího nálezu a jeho účinky. Nejvyšší soud řeší, zda jsou účinky rozhodčího nálezu o vypořádání společného jmění manželů totožné jako u pravomocného soudního rozhodnutí, a rozhodčí nález je tak závazný nikoliv pouze inter partes, ale také vůči insolvenčnímu správci, na kterého přešlo prohlášením konkurzu na majetek dlužníka právo nakládat s majetkovou podstatou.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 25/2017)