Žaloba pro zmatečnost; insolvenční řízení; soudní poplatky; insolvenční dlužník; osvobození od soudních poplatků, § 229 zák. č. 99/1963 Sb., § 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., § 11 odst. 2 písm. o) zák. č. 549/1991 Sb., § 11 odst. 3 písm. d) zák. č. 549/1991 Sb.

24. 4. 2018
V řízení o žalobě pro zmatečnost, která je (pouze) mimořádným opravným prostředkem podaným proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, soud postupuje stejně jako soud rozhodující o jiných opravných prostředcích (o odvolání nebo o dovolání) proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení.

Usnesení, jímž odvolací soud rozhodl o odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o žalobě pro zmatečnost podané proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, je také rozhodnutím „insolvenčního soudu“ vydaným „v insolvenčním řízení“; dovolání (insolvenčního) dlužníka podané proti takovému usnesení nepodléhá poplatkové povinnosti, neboť dlužník je v insolvenčním řízení osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. o/ zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a toto osvobození se vztahuje i na řízení o žalobě pro zmatečnost, na řízení před odvolacím soudem a na řízení před dovolacím soudem.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2017, sen. zn. 29 ICdo 112/2017, ECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.112.2017.1)

Anotace:
Nejvyšší soud na základě dispozičního úkonu účastníka řízení (insolvenčního dlužníka) zastavil řízení o dovolání ve věci podané žaloby pro zmatečnost proti rozhodnutí vydanému insolvenčním soudem v insolvenčním řízení. Vzhledem k tomu, že odvolatel požádal o vrácení uhrazeného soudního poplatku, zabýval se dovolací soud otázku povahy řízení o žalobě pro zmatečnost podané proti rozhodnutí vydanému insolvenčním soudem a též jeho vlivu na samotnou povinnost účastníka řízení (insolvenčního dlužníka) uhradit soudní poplatek za dovolání.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 3. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 143/2018)