Změna smlouvy o dílo; platnost právního úkonu; dodatek, § 37 zák. č. 40/1964 Sb., § 66 odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb.

22. 12. 2016
Jen ze skutečnosti, že dodatek ke smlouvě nebyl očíslován, ač si strany číslování dodatků dohodly, nelze dovozovat neplatnost takového dodatku.

(Usnesení Nejvyššího soudu z dne 19. 1. 2016, sp. zn. 23 Cdo 2925/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.2925.2015.1)

Anotace:
V předmětné věci se soud zabýval otázkou platnosti právního úkonu. Jednalo se o dosud neřešenou otázku, zda došlo či nedošlo ke změně smlouvy, jestliže uzavřená dohoda o změně smlouvy neobsahovala sjednané formální náležitosti, jako označení dodatku smlouvy pořadovým číslem vzestupnou řadou a otisk razítka strany, která změnu smlouvy uzavírá.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 38/2017)