(Bez anotace) Insolvenční řízení, Insolvenční správce, Oceňování majetku, Znalecký posudek, § 39 IZ. ve znění od 01. 01. 2008 do 31. 05. 2019, § 219 IZ. ve znění od 20. 07. 2009, § 302 IZ. ve znění od 01. 07. 2017

15. 1. 2021

Insolvenční řízení, Insolvenční správce, Oceňování majetku, Znalecký posudek, § 39 IZ. ve znění od 01. 01. 2008 do 31. 05. 2019, § 219 IZ. ve znění od 20. 07. 2009, § 302 IZ. ve znění od 01. 07. 2017

Jde-li o obtížně ocenitelný majetek, jehož ocenění pro účely soupisu znalci zadá insolvenční správce bez žádosti věřitelského výboru, aniž by takovému postupu bránily skutečnosti uvedené v § 219 odst. 3 části věty za středníkem insolvenčního zákona, lze takto vzniklý náklad na znalečném hradit z majetkové podstaty bez dalšího zkoumání účelnosti využití znalce a bez předchozího souhlasu věřitelského výboru ve smyslu § 39 odst. 3 insolvenčního zákona. Jde-li (naopak) o obtížně ocenitelný majetek, jehož ocenění pro účely soupisu zadá insolvenční správce znalci bez žádosti věřitelského výboru, ačkoli lze důvodně předpokládat, že náklady na ocenění majetku znalcem budou vyšší než přínos pro majetkovou podstatu získaný tímto způsobem jeho ocenění, lze takto vzniklý náklad na znalečném hradit z majetkové podstaty jen při splnění podmínek uvedených v § 39 odst. 3 insolvenčního zákona.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 05. 2020, sen. zn. 29 NSČR 94/2018)