(Bez anotace) Insolvenční řízení, Oddlužení, § 8 IZ. ve znění do 31. 05. 2019, § 50 IZ., § 80a IZ., § 401 IZ. ve znění do 31. 05. 2019, § 406 odst. 4 IZ. ve znění do 31. 05. 2019

15. 1. 2021

Insolvenční řízení, Oddlužení, § 8 IZ. ve znění do 31. 05. 2019, § 50 IZ., § 80a IZ., § 401 IZ. ve znění do 31. 05. 2019, § 406 odst. 4 IZ. ve znění do 31. 05. 2019

Je-li hlasovací lístek, jehož prostřednictvím věřitel hlasuje o přijetí způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, opatřen pouze uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za věřitele jednat, není tím ve smyslu ustanovení § 401 odst. 1 insolvenčního zákona splněna podmínka úředně ověřeného podpisu a k hlasovacímu lístku se (proto) nepřihlíží.

Odvolání proti usnesení o schválení oddlužení je ve smyslu ustanovení § 406 odst. 4 insolvenčního zákona přípustné i tehdy, podá-li je věřitel, kterému hlasování o způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů znemožnil nesprávný úřední postup insolvenčního soudu a který (v odvolání) se schváleným způsobem oddlužení nesouhlasí; jde-li o vadu, která mohla ovlivnit volbu způsobu oddlužení, je takové odvolání i důvodné.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 06. 2020, sen. zn. 29 NSČR 106/2018)